Naše stránky využívají cookies. Seznam cookies a jejich vymazání lze provést v nastavení prohlížeče. Souhlasím, zavřít upozornění.
   

Ochrana osobních údajů (GDPR)

GDPR

Společnost: Ladislav Zátrok, Babáka 38, 503 53 Smidary, tel: 602 241 195, IČO: 16205936

(dále jen „Správce") tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR"), informuje svého obchodního partnera (dále jen „Subjekt údajů") o tom, že:

  • osobní údaje Subjektu údajů, které byly Správci odevzdány při uzavření obchodní smlouvy, budou zpracovány za účelem uzavírání dílčích kupních smluv a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků z vadného plnění či nároků z dílčích kupních smluv;
  • právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění z obchodní smlouvy a následných dílčích kupních smluv, které budou uzavírány na základě objednávek a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s vedením účetnictví;
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran a následná možnost splnění dodání předmětu smlouvy, tedy zejména dodání předmětu koupě či vyřízení reklamace, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné;
  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví a po dobu 10 let dle zákona o DPH;
  • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování;
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení obchodního vztahu poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvoleného Správcem, a dále osobám, které Správci poskytují právní. a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností vzniklých z dílčích kupních smluv a povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám;
  • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Obchodní podmínky pro maloobchodní prodej

 Truhlářství Ladislav Zátrok – Alnyk

Sídlo: Profesora Babáka 38, 503 53 Smidary

IČO 162 05 936

DIČ CZ 6005051525

 

 platné a účinné od 1.1.2019

 Článek 1 - Vymezení základních pojmů

1.1 Prodávající: Truhlářství Ladislav Zátrok – Alnyk, se sídlem Profesora Babáka 38,

ICO 16205936 (dále jen „Prodávající“).

 1.2 Kupující: Kupujícím se rozumí fyzická osoba spotřebitel, která uzavřela s Prodávajícím na základě Objednávky Kupujícího kupní Smlouvu (dále jen „Kupující“). Kupujícím pro účely těchto Obchodních podmínek může být pouze fyzická osoba nepodnikatel (tj. spotřebitel), jež mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavře s Prodávajícím Smlouvu. V případě, že osoba uzavře s Prodávajícím smlouvu na základě Objednávky, ve které uvede IČO anebo DIČ, jedná se o podnikatele ve smyslu ust. § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník"), a tudíž se na ní nevztahují tyto Obchodní podmínky.

 1.3 Obchodní podmínky: Tyto obchodní podmínky Prodávajícího pro maloobchodní prodej představují obchodní podmínky podle ust. § 1751 občanského zákoníku a společně se Smlouvou (potvrzenou Objednávkou) upravují smluvní podmínky závazkového vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je založen na základě Smlouvy (potvrzené Objednávky). Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé Objednávky a Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“).

 1.4 Objednávka: Projev vůle Kupujícího, bez ohledu na formu v jaké je činěn, jejímž předmětem je požadavek Kupujícího na dodání předmětu koupě tj. zboží nabízeného Prodávajícím (Objednávka Kupujícího), představuje návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1731 občanského zákoníku a to konkrétně kupní smlouvy dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Objednávka“). Objednávka je Prodávajícímu adresována Kupujícím zpravidla elektronicky (emailem), zejména prostřednictvím poptávkového formuláře dostupného na internetových stránkách Prodávajícího www.alnyk.cz

 1.5 Smlouva: Potvrzením Objednávky ze strany Prodávajícího je uzavřena kupní smlouva podle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“). Potvrzením Objednávky vzniká mezi Kupujícím a Prodávajícím právně závazkový vztah, jež se řídí podmínkami Smlouvy (potvrzené Objednávky) a těmito Obchodními podmínkami. Potvrzená Objednávka představuje Smlouvu.

 1.6 Předmět koupě (zboží): Na základě Smlouvy (potvrzené Objednávky) se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu dodá předmět koupě (zboží), který je předmětem Objednávky (dále jen „Předmět koupě“ anebo též "zboží"), a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že Předmět koupě převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu a to vše za podmínek uvedených ve Smlouvě (potvrzené Objednávce) a těchto Obchodních podmínkách. Předmět koupě znamená jednotlivě anebo co do množství určenou hmotnou (movitou) věc anebo hmotné (movité) věci a jejich součásti a příslušenství, které se Prodávající zavazuje na základě Smlouvy dodat Kupujícímu.

 Článek 2 - Působnost a předmět Obchodních podmínek, zrušení Objednávky

 2.1 Působnost Obchodních podmínek: Těmito Obchodními podmínkami se řídí veškeré závazkové vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím založené na základě Smlouvy (potvrzené Objednávky).

 2.2 Předmět Obchodních podmínek: Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím v rámci každého závazkového vztahu založeného na základě Smlouvy (potvrzené Objednávky).

 2.3 Zrušení Objednávky ze strany Prodávajícího: Prodávající je oprávněn zrušit Objednávku nebo její část v případě, že zboží objednané Kupujícím nebude schopen vyrobit z důvodů technických výpadků výroby, dlouhodobě nedostupného materiálu, nebo pokud dodavatel Prodávajícího změní cenu vstupních materiálu pro výrobu zboží nezávisle na vůli Prodávajícího. Prodávající Kupujícího o této skutečnosti informuje na kontaktní email uvedený v Objednávce nebo telefonicky. V případě, že Kupující již uhradil kupní cenu za objednané zboží, bude mu tato Prodávajícím vrácena bez zbytečného odkladu.

2.4 Zrušení Objednávky ze strany Kupujícího: V případě, že objednané zboží nebylo ze strany Prodávajícího předáno k přepravě Kupujícímu nejpozději v dohodnutém termínu při potvrzení Objednávky, a nebyl-li oběma stranami potvrzen písemně či telefonicky termín nový, může Kupující tuto objednávku zrušit, a to prostřednictvím e-mailové zprávy na kontaktní email Prodávajícího.

 Článek 3 - Sdělení Prodávajícího před uzavřením Smlouvy

 3.1 V souladu s ust. § 1820 občanského zákoníku sděluje Prodávající Kupujícímu tyto informace:

a) Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky za náklady na prostředky komunikace na dálku.

b) Údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, vyplývá ze Smlouvy (potvrzené Objednávky) a je odvislý od způsobu zaplacení kupní ceny za zboží zvolený Kupujícím. Při zaplacení kupní ceny zboží bezhotovostně je povinností Kupujícího zaplatit cenu za zboží před jeho fyzickým převzetím. Zaplacení zálohy na kupní cenu zboží může Prodávající požadovat například v případě požadavku na dodání specifického zboží, nebo zboží o vyšší hodnotě.

c) Prodávající neuzavírá s Kupujícím žádnou smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění.

d) Prodávající neuzavírá s Kupujícím žádnou smlouvou na dobu neurčitou.

e) Ceny zboží a služeb souvisejících s dodáním zboží jsou zveřejněny na internetových stránkách. Prodávající je plátcem DPH a uvedené ceny jsou včetně DPH. Neobsahují cenu za dopravu. Náklady na dodání zboží, pokud je Kupujícím požadováno, se liší podle zvolené metody doručení zboží, poskytovatele dopravy (zpravidla Toptrans), způsobu úhrady a místa dodání zboží.

f) Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy způsobem a za podmínek uvedených v článku 6 těchto Obchodních podmínek.

g) Kupující spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy (kupní smlouvy) nebo ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen "spotřebitelský spor") s výjimkou smluv zákonem výslovně stanovených. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je pro oblast předmětu plnění dle Smlouvy, je dána působnost České obchodní inspekce, případně jiného subjektu pověřeného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Kupující spotřebitel je oprávněn kontaktovat Českou obchodní inspekce na internetové stránce www.coi.cz a postupovat dle informací zveřejněných na uvedené internetové stránce ČOI. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má též právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na internetové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr.

 Článek 4 - Platební a dodací podmínky

 4.1 Kupní cena: Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za zboží (předmět koupě) nejpozději při převzetí zboží. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení celé kupní ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu.

4.2 Způsob zaplacení kupní ceny zboží: Kupující je povinen uhradit kupní cenu za zboží některým z níže uvedených způsobů:

A) Dobírka - platí se v hotovosti při předání a převzetí zboží dopravce, nebo

B) Hotovost - při osobním odběru zboží, nebo

C) Bankovní převodem v rámci ČR v měně CZK - bezhotovostně bankovním převodem na účet u ČSOB v České republice, č. ú.: 192111599/0300 , VS: číslo Faktury

4.3 Doba dodání zboží: Prodávající zpravidla expeduje zboží uvedené v Objednávce, které je skladem, do 3 pracovních dnů od přijetí Objednávky. Zboží, které není skladem, expeduje Prodávající, jakmile to je možné. O datu expedice bude Kupující informován.

4.3 Způsoby dodáni do ČR: Objednané zboží je Prodávajícím odesíláno prostřednictvím dopravce (zpravidla službou Toptrans), nezvolí-li si Kupující jiný způsob dopravy. Kupující si dále může vyzvednout (převzít) objednané zboží osobně na adrese provozovny Prodávajícího.

4.4 Poplatek za dopravné v rámci ČR: Cena dopravy v rámci ČR je Prodávajícím účtována Kupujícímu ke kupní ceně zboží. Cena za přepravné je jasně patrná před finálním potvrzením objednávky.

 Článek 5 - Záruka a odpovědnost za vady zboží

5.1 Práva kupujícího: Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5.2 Zákonná záruka za jakost: Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. Uvedené ustanovení se podle ust. § 2167 občanského zákoníku nepoužije mj. na opotřebení věci (zboží) způsobené jejím obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci (zboží). Projeví-li se vada na zboží v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Použité zboží (opravené originály) prodávané Prodávajícím, podléhají 12 měsíční záruční době.

5.3 Práva z vady: Je-li zboží vadné, může Kupující spotřebitel uplatnit podle svého požadavku následující právo:

a) právo na bezplatné odstranění vady, nebo

b) právo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odklad), může uplatnit Kupující spotřebitel namísto práva dle písm. a) nebo b) toto právo z vady:

c) právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti, nebo

d) právo na odstoupení od Smlouvy a vrácení kupní ceny v plné výši, není-li oprava nebo výměna zboží možná.

Tímto nejsou jakkoliv dotčena práva ani povinnosti Kupujícího dle ust. § 2099 až § 2112, a dále též ani ust. § 2113 až 2117 občanského zákoníku.

5.4 Neuspokojení práva: Prodávající není povinen uspokojit právo z vady uplatněné Kupujícím pokud tak stanoví zákon, nebo pokud prokáže, že Kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl, vadu způsobil Kupující, nebo se jedná o vadu, na níž se záruka nevztahuje za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách.

5.5 Kontrola zboží při převzetí: Při převzetí zboží je Kupující povinen vždy řádně zkontrolovat celý obal zásilky a zboží důkladně prohlédnout. Zjevnou vadu je Kupující povinen neprodleně písemně oznámit dopravci a Prodávajícímu. Kupující je povinen oznámit vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

5.6 Jakost při převzetí: Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.7 Způsob uplatnění odpovědnosti za vady: Vady na zboží, které Kupující uplatňuje, je Kupující povinen popsat a předmětné vadné zboží na své náklady dopravit na místo reklamace určené Prodávajícím. V případě, že Prodávající neurčí jiné místo uplatnění odpovědnosti za vady, je místo uplatnění odpovědnosti za vady shodné s adresou firmy. V případě, že Kupující uplatňuje svá práva z vadného plnění, je povinen k takto reklamovanému zboží doložit všechny potřebné dokumenty a to především doklad, který byl Kupujícímu vystaven ze strany Prodávajícího při koupi zboží a dále též i oznámit právo z vady, které uplatňuje dle čl. 5.3. (např. právo na odstranění vady opravou věci, či právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, či jiné).

5.8. Místo reklamace určené Prodávajícím je provozovna Prodávajícího na adrese Revoluční 53, Nový Bydžov.

5.9. Omezení záruky: Záruka se nevztahuje zejména na vady zboží způsobené: a) neodborným použitím; b) použitím, které je v rozporu s účelem, k němuž se zboží hodí nebo je určeno; c) nedodržením instrukcí v návodu k obsluze; d) mechanickým poškozením; e) běžným opotřebením nebo nadužíváním; f) živelnými pohromami a jinými vnějšími vlivy nebo jinou vyšší mocí, g) v jiných případech stanovených těmito Obchodními podmínkami anebo zákonem.

 Článek 6 - Odstoupení od Smlouvy

6.1 Právo odstoupit od Smlouvy: Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy uzavřené distančním způsobem, a to ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží:

a) v případě Smlouvy (kupní smlouvy) ode dne převzetí zboží, nebo

b) v případě Smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) v případě Smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

6.2 Vypořádání po odstoupení: Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, zašle na vlastní náklady nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel. Odstoupí-li Kupující platně od Smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, na číslo účtu, které Kupující Prodávajícímu písemně oznámí. Kupující souhlasí s tím, aby mu Prodávající vrátil všechny peněžité prostředky na jím určený bankovní účet. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy (Smlouvy), není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá (vrátí) nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

6.3 Náklady spojené s navrácení zboží: V případě odstoupení od Smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

6.4 Účinky odstoupení od Smlouvy: Odstoupením od Smlouvy (potvrzené objednávky) se Smlouva ruší od počátku.

 Článek 7 - Osobních údaje a jejich ochrana - GDPR

7.1 Osobní údaje Kupujícího: Kupující podáním Objednávky souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Prodávajícím zpracovávány a shromažďovány v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR") a to za účelem plnění předmětu Smlouvy. Podrobné informace viz https://alnyk.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr

 Článek 8 - Společná a závěrečná ustanovení

8.1 Rozhodné právo: Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, včetně podání Objednávky a uzavření Smlouvy, její platnosti a účinnosti, se řídí výlučně právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran výslovně neupravené Smlouvou a těmito Obchodními se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podáním Objednávky Kupující potvrzuje, že se v celém rozsahu seznámil s těmito Obchodními podmínkami ještě před podáním Objednávky a s jejich zněním výslovně souhlasí.

 8.2 Částečná neplatnost: Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy (potvrzené Objednávky) anebo těchto Obchodních podmínek neplatné či neúčinné, nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení Smlouvy a ani těchto Obchodních podmínek. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné a/nebo neúčinné ustanovením novým, které by nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému účelu původního ustanovení.

 8.3 Řešení sporů: Spotřebitelské spory lze řešit způsobem uvedeným v článku 3 odst.3.1 písm. f) těchto Obchodních podmínek. Tímto není jakkoliv dotčeno právo kterékoliv ze stran řešit případný spor prostřednictvím obecných českých soudů dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

 8.4 Platnost a účinnost Obchodních podmínek: Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti od 1.1.2019. Kupující si vyhrazuje právo provádět změny těchto Obchodních podmínek. Změnou Obchodních podmínek není dotčen závazkový vztah, který vznikl v době platnosti předchozí verze Obchodních podmínek. Aktuální verze Obchodních podmínek Kupujícího je zveřejněna a zpřístupněna na internetových stránkách Kupujícího. Změny Obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny, přičemž tímto není jakkoliv dotčeno právo Prodávajícího vydat nové Obchodní podmínky, jež se budou vztahovat na nově založené závazkové vztahy.

 Ve Smidarech dne 1.1.2019

Ladislav Zátrok

 

On-line poptávka  
Rustikální nábytek Otevřít katalog
Kuchyně na míru Více informací
Louhování nábytku Více informací
© 2013 Ladislav Zátrok - nábytek ALNYK | Všechna práva vyhrazena. | Ochrana os. údajů (GDPR) | IT Products: Tvorba WWW stránek a SEO